| Förstasidan | Släktträffar | Anders familjesida |

Skölde-Bref för Öfwer-Auditeuren Anders Brandberg

 

Wij Karl etc. görom witterligit, at såssom Wij tilfölie af alle kloke ock rättsinte Konungars ock Regenters, serdeles Wåre Högstsahlige Förfäders lofwärde exempel ock efterdöme altijdh i nåder finnes benägne, at låta dhe wåre trogne Undersåtare all nådh ock mildhet wederfares, hwilka icke allenast sig winläggia igenom ett redeligit ock ärbart lefwerne at träda på den rätta dygdebanan, utan ock igenom bokelige konster ock reser i främmande Länder samt andre wackre ock nyttige öfningar med alt alfware ock ijfwer söka at giöra sig capable ock skickelige till Wår ock Fäderneslandets tienst ock nytta; plägandes Wij ibland andre nådeteckn med adeligit stånd ock sköldemärke ansee ock ihogkomma sådane Personer, hwilka med all ijfwer låte sig wara om hjertat dygdenes sanskylliga öfning ock idkande, jemwäl wijsa sig fullsinnige ock oförtrutne emot Oss med lydno ock underdånigste tienster at fullgöra deras undersåtlige trohetsplikt, alt till den ändan, at dhe sielfwa måge hafwa at hugna sig af en werkelig belöning för ett slijkt deras lofwärde förhållande, jämwäl andre däraf opwäckas igenom en ouphörlig trohet ock lydno at bana sig vägen till Wår nådh samt sin egen heder ock befordring; altså ock emedan til en sådan nåde-belönings åthniutande utaf Oss har giordt sig meriteradh ock wärdig Wår Trootienare och Öfwer-Auditeuren wid Wåra afskickade auxilia-troupper till Rehnströmmen ährlig och förståndige Anders Brandberg, dän där icke allenast af ärlige föräldrar är härkommen, ock sig siälf alt ifrån Ungdomen winlagt ock beflitat om dygdenes rätta öfning samt ett redeligit ock ärligit förhållande utan ock genom bokelige konster jemte andre wackre wettenskaper sökt at göra sig capabel ock skickelig till Wår ock Fäderneslandets tienst, uti hwilket goda opsåth han först här hemma har sig uppehållit en rum tijdh wid Wår Academia uti Upsala ock därsammastädes uti åthskillige nyttige stycken, serdeles uti Studio Juris, huartill han sig erkannerligen har applicerat, wunnet gode ock berömmelige framsteg; Men sedan han sedermera i 2:ne åhrs tijdh såssom Auscultant icke utan wärkelig nytta ock förkofring hade opwaktat i Wår Swea Hoff-Rätt, samt Wårt BergsCollegium, ock således fördt till wärkelig öfning och praxis den kundskap ock erfahrenhet han genom Studiers idkande vid Academien inhämtat, har han änteligen til at jemwäl göra sig kunnig ock förfaren uti det uthländske Wäsendet begifwit sig till fremmande Länder ock därsammastädes under 4 åhrs wandring uti bokelige konster, i språk, i fremmande seder, manufacturer ock Bergs-hanteringen samt andre anständige exercitier ock öfningar sökt at förwärfa sigh en så godh skickelighet ock erfarenhet, huarigenom han måtte finnas dugelig ock capabel at tiena Oss ock Fäderneslandet; wid dess hemkomst ifrån fremmande Orter har han til at göra sigh widare kunnig om swåre Inländske saker icke utan stor nytta ock fördel med Wårt Cancellie-Collegij  tillstånd i twenne åhrs tijdh giort opwaktning uti Wårt Cancellie-Archivo, intilldes Wij såwäl i nådigt anseende til den underdånigste lust ock ifwer han lät förmärkia, til at opofra Oss dess underdåniga trohets ock lydnos plikt, som i regard til det goda loford ock beröm honom gafs om des Capacitet ock skickelighet, nådigst månde opdraga ock anförtroo honom, at wara Öfwer-Auditeur wid Wåre til Rehnströmmen afskickade Auxiliar-Troupper, genom hwilket Embetes redliga förträdande han til Wårt Nådigste nöije har aflagdt des underdånigste trohets ock lydnos betygan, ger jemwäl on sigh det goda hopp at han alt framgent ock intill sin dödzstund skall framhärda uti en underdånig hörsamhet ock redlighet; Ty hafwa Wij til en nådig belöning ock erkäntzlo nådigst welat wijsa honom ett ofelbart prof af Wår nåde ock mildhet; Görom det ock här medh i detta Wårt öpne brefs kraft samt af Konglig makt ock myndighet i måtto at Wij unne, skänke ock gifwa honom Öfwer-Auditeuren Anders Brandberg, hans äkta Barn ock Bröstarfwingar, både födde ock ofödde, såwäl Man- som Qwinnkön Adeligt stånd, frijhet, wärde ock förmoner, jemwäl ock efterföliande wapn ock Sköldemärke, nemligen: Skölden fördelt med trenne mot hielmen sammanlöpande streck i fyra trekantige delar, warandes det förste ock tredie fältet af gull ock det andre ock fierde blått, öfwer det andra ock tredie fältet stå ett par kårswijs stälte pijlar med blått ock gull huar om annan fördelte, ofwanpå skölden är öpen Tornérhielm, huaröfwer står en Pijl af gull mellan ett par wingar, jemwäl med blått ock gull bande-wijs fördelte, Crantzen ock löfmärket är af gull ock blått huart om annat förmängt, aldeles som sielfwa wapnet med des rätta ock egenteliga färjor här hos teknat ock afmåhlat står: Wij efterlåta där jemte honom ock dem at behålla des före nampn Brandberg til en åthskildnat ifrån andre adelige Familier, ock detsamma tillijka med ofwanbe:te Sköldemärke at föra ock bruka i alla Adeliga ock ridderlige saker ock handlingar.

 

Stockholm på Wårt Kongl. Slott, den 6 nov. 1690