| Förstasidan | Släktträffar |

Ornässtugan

Katarina Magdalena Brandberg (1720-1777) var gift med Lars Schultze (1701-1765). De var bosatta på Stora Ornäs mellan Falun och Borlänge. Efter makens död upprättades följande kontrakt:

Undertecknade hafwa Oss emellan ingått och slutit följande Contract och Öfwerenskommelse, nämbligen:

Ianseende till de flere beswärlige omständigheter, som en vidlyftig och kostsam Landthushållning åtfölja, har jag Catharina Magdalena Brandberg med min käre måg lieutnanten Välborne Herr Carl Johan von Knorring att till honom öfwerlämna och under nyttiande uppdraga min ärfwda Jordeandel uti Ornäs Säteri med tillhörige utläger av mulbeten och hagar för ett åhrligit arrende af Ett Tusende dlr kmt; hwaremot han skall wara förbunden jorden wäl häfda och bruka, så att ägendomen må skjäligen widmackthållas och förbättras.

Under thetta arrende inbegripes en tarflig nyttjanderätt af skogen både till ved Brand, såwäl som gjärdsell och Gårdsfång samt hwad till husens wid Machthållande ärfordras, så att de ej måge förwärras.

Och emedan jag Catharina Magdalena Brandberg sedan jag på detta sätt ställdt min Ägendom till andras ryckt och skötsel, ser mig i stånd, at emot en summa af Ett Tusende dlr rmt hos niuta anstän-dig och nödtorftig förplägning jemte en nödig och nätt uppassning och betjening af dess tienstefolk.

X

Emot ofwan uttalte Summa af Tusende dlr rmt är jag Carl Johan von Knorring alldeles nöjd, at under arrende emottaga min Fru Swärmoders andehl uti Ornäs SätesGård, med alla här ofwanföre utsatte Willkor och omständigheter, som jag ock utfäster mig at emot then betingade Summan af Ett Tusende dlr rmt behålla wälbemälta min Fru Swärmoder hos mig till kost och förplägning, så at hon både ther-med må finna sig wäl till freds och ej elr sakna en henne anständig uppassning, kommande thenne afhandling åhrligen efter omständigheterna och tidernas skiften, antingen at upphöra elr förlängas, detta hafwe wi till efterrättelse oss emellan härmed skrifteligen welat författa, och det exemplar häraf för oss hwar behålla; hwilket med egenhändig underskrift och wåra signeters undersättjande är bekräftat hwad son skjedde i ombudne wittnens närwaro.

Ornäs den 7 maj 1765

 

C M Brandberg                                                                                                  Carl Johan von Knorring

Såssom wittnen:

Ant. Brandberg