| Förstasidan | Släktträffar |

Avrad, Olof Brandberg 1654

Det här dokumentet handlar om Olof Brandbergs utnämning till kronoavradsinspektör. Den Olof som avses är Erik Perssons näst yngste son, född 1654, död 1713.

Avrad är ett gammalt ord för arrende, och inspektörens uppgift var sannolikt att på kungens uppdrag kontrollera de arrenden, som gav bergsmännen vid Falu gruva rättighet att bryta malm.

Wij Carl med Guds nåde, Sweriges, Giöthes och Wändes Konungh, Stoorfurste till Finlandh, Hertig uthi Skåne, Estlandh, Lijfland, Karelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Casuben och Wänden, Furste till Ruegen, Herre öfwer Ingermanlandh och Wismar, Så ock Pfaltz Grefwe wijd Rein i Beijern, till Gulich, Clewe och Bergen, Hertigh. Gjörom witterligit att såsom Inspectors tiensten öfwer Wår Koppar Afradh i Fahlun förmedelst Johan Trotzigz dödelige frånfälle ähr kommen att blifwa ledigh, och hoos Oss till dess ersättiande uthi een Nådigh consideration kommer Directeuren öfwer VeedCompag-niet, Ährligh och Wälbetrodde Oloff Brandberg för dess skickligheet och altidh betygade redelige wähl-förhållande skull; Altså Hafwom Wij därtill i Nåder samtyckt och bewilliat, effter som Wij härmedh i krafft af denne Wår öpne fullmacht nådeligen Constituere och förordne Honom Oloff Brandberg till att wara Inspector öfwer Wår koppar afradh i Fahlun uthi Johan Trotzigz ställe; och skall han fördenskull näst den Huld och Troohetzplicht medh hwilken Oss, Wår Högtälskelige gemåhl och Kongl. Lijfzarwin-gar han förbunden ähr och wara skall, i synnerheet draga en behörig omsårgh derföre Att Wår Afradz koppar derwijd Grufvan richtigt må blifwa uthlefwererat och derföre seedan reedo och räckningh gjordt, rättandes sigh i det öfrige effter den Instruction och ordres som uthaf Oss eller Wåre Cammar- och Bergz Collegium redan ähre uthgifne, eller ock hädaneffter kunne meddehlte warda. In summa, han skall sigh uthi allt så förhålla som een redelig och trogen tienare wähl ägnar och anstår ock han det inför Gudh, Oss och hwar Ährligh Mann tryggeligen will och kan answara, och på det han detta sitt ombetrodde kall och Embete så mycket bättre må kunna förrätta, så unne och beståå Wij honom den löhn och underhåld som samma beställning i Staten ähr påförd. Det alle som Wederböre hafwe sigh hörsambligen att effterrätta. Till yttermehra Wisso hafwom Wij detta medh egen Handh underskrifwit och medh Wårt Kongl. Secret bekräffta låtit. Datum Stockholm d. 29 maij Anno 1693.

 

 

Carolus

 

Vidi:

 

Jochim Skytte                                                                                                   C. Piper